Paribasan; Bebasan, Saloka


Paribasan; Bebasan, Saloka

Paribasan, Bebasan, Saloka
Paribasan yaiku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartemtu. Dhapukaning paribasan awujud ukara utawa kumpulaning tembung (frase), lan kalebu basa pinathok. Racikaning tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Tegese tembung lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan ngemu teges: tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan (saemper pasemon). Kang disemoni manungsa, ulah kridhaning manungsa, utawa sesambunganing manungsa lan alam uripe.


Paribasan ana kang sinebut bebasan lan saloka. Diarani bebasan Manawa lereging teges nggepok sesipatan utawa kahanan kang sambung rapet karo ulah kridhaning manungsa. Diarani saloka menawa lereging teges magepokan karo sing disemoni, disanepani, utawa dipindhakake. Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane. Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang
 1. Awak pendhek budi ciblek = wong cilik tur asor bebudene
 2. Abag-abang lambe = guneme mung lamis
 3. Adol lenga kari busik = dum dum barang, nanging sing andum ora oleh bagean
 4. Akadang saksi = wong prakaran akeh sadulure kang dadi seksine
 5. Ana bapang sumimpang = nyingkiri sakehing bebaya
 6. Anirna patra = ngungkiri tulisane dhewe
 7. Angin silem ing warih = tumindak ala kanthi sesidheman
 8. Angon kosok = ngreti ulah kridhaning wong liya lan bisa empan papan tumindake
 9. Asor kilang munggwing gelas = gunem manis tur marak ati lan bisa mranani sing krungu
 10. Adhang-adhang tetese embung = nJagakake barang mung sakoleh-olehe
 11. Aji godhong garing = wis ora ana ajine (asor banget)
 12. Ana adulate ora ana begjane = arep nemu kabegjan, ning ora sida
 13. Ana gula ana semut = panggonan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
 14. Anggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi.
 15. Angon mangsa = golek wektu kang prayoga kanggo tumindak.
 16. Angon ulat ngumbar tangan = ngulatake kaanan, yen limpe banjur dicolong
 17. Arep jamure emoh watange = gelem kepenake ora gelem rekasane
 18. Asu belang kalung wang = wong asor nanging sugih
 19. Asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane
 20. Asu munggah ing papahan = wong ngrabeni tilas bojone sadulur tuwa
 21. Ati bengkong oleh oncong = wong duwe niyat ala oleh dalan
 22. Ana catur mungkur = ora seneng nyampuri urusaning liyan
 23. Anak molah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
 24. Arep nengkane emoh pulute = gelem kepenak emoh nglakoni rekasane
 25. Adigang, adigung, adiguna = seneng ngendelake kekuwatane, panguwasae, lan kepinterane
 26. Ancik-ancik pucuking eri = tansah was sumelang
 27. Asu marani gebug = njarag bebaya
 28. Asu rebutan balung = rebutan utawa padudon sing ora mumpangati
 29. Baladewa ilang gapite = wong gagah kang ilang kakuwatane, kaluhurane (ora duwe panguwasa)
 30. Banyu pinerang ora bakal pedhot = pasulayane sedulur ora bakal medhotake pasedulurane
 31. Bapa kesolah anak molah = yen wong tuwa oleh prakara, anak uga melu ngrasakae lan melu tanggung jawab
 32. mBarung sinang = nyela-nyela wong guneman
 33. mBalithuk kukum = mbudidaya ucul saka ing kukum utawa angger-angger
 34. mBaguguk ngutha waton = mbangkang marang pamarentah
 35. mBondhan tanpa ratu = mbangkang marang nagara
 36. mBuru kidang lumayu = nguyak samubarang kang durung karuwan wekase
 37. mBuwang rase nemu kuwuk = nyingkiri piala, nanging malah nemu piala kang luwih saka ala
 38. mBuwang tilas = rewa-rewa ora mentas tumindak pagawe ala
 39. Bathang lelaku = lunga ijen ngambah panggonan kang mbebayani
 40. Beras wutah arang bali menyang takere = barang kang wis owah ora bakal bali kaya maune
 41. mBidhung api rowang = ethok-ethok nulung nanging sejatine arep ngrusuhi
 42. Blilu tau pinter durung nglakoni = wong bodho nanging sering nglakoni iku luwih pinter tinimbang wong pinter nanging durung tau nglakoni
 43. Balung tinumpuk = anak loro dimantu tunggal dina
 44. Bathang lelaku = wong lungan ijen liwat dalan kang gawat, ngemu baya pati
 45. Bathang ucap-ucap = wong loro lungan liwat dalan kang gawat, ngemu baya pati
 46. Bubuk oleh leng = wong duwe niyat ala oleh dalan
 47. Bung pring petung = bocah kang longgor (gelis gedhe)
 48. Buntel kadut, ora kinang ora udut = wong nyambut gawe borongan, ora oleh opah dhuwit, mangan, lan udut
 49. Busuk ketekuk, pinter keblinger = sing bodho lan sing pinter padha nemu cilaka
 50. Becik ketitik ala ketara = sing becik bakal tinemu, sing ala bakale ketara
 51. Belo melu seton = bisane mung melu-melu, ora ngerti sing dikarepake
 52. Mburu uceng kelangan deleg = nguyak barang sepele kelangan barang sing aji
 53. Bathok bolu isi madu = dianggep wong lumrah nanging sugih kepinteran, utawa wong ala rupane nanging manis bebudene
 54. Bebek diwuruki nglangi = wong pinter diwulang mesthi gelis bisa
 55. Bebek mungsuh mliwis = wong loro padha dene pintere mungsuhan, nanging sing siji luwih trengginas
 56. Bima akutha wesi = wong gedhe kang kukuh panguwasane
 57. Bramara mangun lingga = wong lanang gumagusan ing ngarepe wong wadon kang disiri
 58. Brekithi angkara madu = wong kacilakan marga barang kang banget dikaremi
 59. Byung-byung tawon kambu = wong ela-elu, senengane padha kumpul tanpa ana prelune
 60. Calak cangkol kendhali bol, cemethi tai = nyela-nyela gunem kang ora ana pedahe
 61. Carang canthel = ora diajak guneman nanging melu-melu ngrembug
 62. Car-cor kaya kurang janganan = ngomong ceplas-ceplos ora dipikir dhisik
 63. Cathok gawel = seneng cawe-cawe mesthi ora diajak guneman
 64. Cecak nguntal elo = gegayuhan sing ora jumbuh karo kahanane
 65. Cebol nggayuh lintang = wong duwe panggayuh kang mokal kecandhake
 66. Cebol nggayuh langit = wong duwe panjangka kang tanpa ana kawusanane
 67. Cecak nguntal cagak = gegayuhan kang ora imbang kekuwatane
 68. Cedhak celeng boloten = cedhak karo wong ala bakal katut ala
 69. Cengkir ketindhihan kiring = wong lanang didhisiki anggone rabi dening adhine
 70. Cikal apupus limar = wong oleh kabegjan kang luwih saka mesthine
 71. Cobolo mangan teki = wong bodho banget tur tumindak asor
 72. Cocak nguntal elo = wong tumandang gawe kang ora laras karo kaanane
 73. Cumbu laler = wong kang teka lunga pamanggone
 74. Ciri wanci lalai ginawa mati = pakulinan ala ora bisa diowahi yen durung nganti mati
 75. Cincing-cincing meksa klebus = karepe ngirid nanging malah entek akeh, karepe mung climen wekasan entek wragat akeh
 76. Criwis cawis = seneng maido nanging ya seneng menehi (muruki)
 77. Cuplak andheng-andheng, yen tan pernah panggonane = wong kang tansah sulaya karo rembuge wong akeh
 78. Crah gawe bubrah, rukun gawe santosa = pasulayan njalari ringkih, karukunan njalari kuwat.
 79. Cedhak kebo gupak = sesrawungan karo wong ala bisa melu-melu
 80. Dahwen ati open = nacad nanging mbenerake wong liya
 81. Digarokake dilukokake = dikongkon nyambut gawe abot
 82. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan = senajan wong liya yen nemoni rekasa bakal dibelani
 83. Duka yayah sinipi, jaja bang mawinga-winga = wong kang nesu banget
 84. Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang = bab ala dikandhakke becik, bab becik dikandhakkke ala
 85. Derman golek momongan = wong wis akeh kewajibane isih golek gawean kang ngimbuhi ribed
 86. Desa mawa cara negara mawa tata = saben panggonan duwe tata car dhewe-dhewe
 87. Dadia godhong moh nyuwek, dadia banyu moh nyawuk = wis emoh sapa aruh
 88. Dhalang kerubuhan panggung = wong tanpa bisa kumecap marga nemu wiring
 89. Dhandhang diunekake kuntul = wong ala dikira becik
 90. Dhandhang ngelak = wong kang ngajab patining liyan
 91. Dhadhap ketuwuhan cangkring = kumpulane wong becik kaworan wong ala atine
 92. Dhayung oleh kedhung = wong tumandang gawe kanthi kepenak jalaran cocog lan saranane
 93. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan = ana ngendi papan tansah slamet
 94. Dibeciki mbalang tai = mbeciki wong liya oleh pinwales piala
 95. Dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk = banget ditresnani
 96. Dolanan ula mandi = njarag tumindak gawe kang ngemu bebaya
 97. Dudu berase ditempurake = nyambungi guneman, nanging ora cundhuk karo sing dirembug
 98. Durung cundhuk, acandhak = ora ngerti perkarane melu urun gunem
 99. Dhadhakan anglayoni = mementahi rembug sing wis mateng
 100. Dudutan lan anculan = wong loro padha kethikan: sing siji ethok-ethok ora ngerti
 101. Durung ilang pupuk lempuyange = dianggep isih kaya bocah cilik
 102. Durung pecus keselak betus = durung sembada wis duwe kekarepan neka-neka
 103. Duk sandhing geni = wong lanang jejer turu karo wong wadon dudu bojone
 104. Diwenehi ati ngrogoh rempela = diwenehi sithik isih kurang panarima
 105. Dipalangana mlumpat, ditalenana medhot = arepa dikaya ngapa yen wis takdhire bisa kalakon
 106. Dom sumuruping banyu = telik sandi (mata-mata), laku sesidheman kanggo meruhi wewadi
 107. Eman-eman ora keduman = karepe eman malah awake dhewe ora keduman
 108. Embuh nila embuh etom = wong kang nyaruwe alaning liyan, nanging dheweke ugamelu nglakoni
 109. Embat-embat celarat = wong nyambut gawe kanthi ngati-ati banget
 110. Emprit abuntut bedhug = wong kang nggedhekake perkara sing maune sepele
 111. Enggon welut diedoli udhet = wong pinter dipameri kepinteran sing ora sepiraa
 112. Endhas gundhul dikepeti = wong sing wis kepenak uripe oleh kamukten
 113. Esuk dhele, sore tempe = ora antep, atine molah-malih
 114. Emban cindhe, emban siladan = tumindak ora adil
 115. Entek amek, kurang golek = diuneni akeh-akeh
 116. Entek jarake = wis entek kasugihane
 117. Gajah alingan teki = wong gedhe sendhen prekarane wong cilik
 118. Gajah marani wantilan = wong kang njarag nemoni bebaya
 119. ngGajah elar = wong kang sarwa kasembadan kekarepane
 120. Gajah ngidak rapah = wong gedhe (agung) nrajang wewalere dhewe
 121. Gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengah = wong gedhe padha pasulayanwong cilik sing dadi korban
 122. Galuga sinalusur sari = wong becik rupane, utama bebudene
 123. Gambret singgang mrakatak ora ana sing ngeneni = wong wadon kenes ora ana wong lanang sing nakokake
 124. Gagak nganggo laring merak = wong cilik tumindak kaya-kaya wong gedhe
 125. Garang garing = wong semugih nanging sejatine kekurangan
 126. Gayuk-gayuk tuna, nggayuh-nggayuh luput = samubarang kang dikarepake ora bis keturutan
 127. Gliyak-gliyak tumindak, sareh pikoleh = senajan alon-alon anggone tumindak nanging bisa kelakon
 128. Golek banyu bening = meguru golek kawruh sing becik
 129. Nggutuk lor kena kidul = ngarani/ndakwa sing ora bener
 130. Nggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi
 131. Gawe luwangan, ngurugi luwangan = utang kana, nyaur kene
 132. nGGayuh tawang = tumandang gawe kang tanpa pituwas
 133. Gecul ngumpul bandhol ngrompol = wong ala padha saiyeg tumindak ala
 134. Gedhang apupus cindhe = wong duwe kamelikan kang ora salumrahe
 135. Geguyon dadi tangisan = gegojegan, wasana gawe susah
 136. Gemblung jinurung, edan kawarisa = tumindak nekad, nanging malah nemu kabegjan
 137. Gendhon rukon = tumindak bebarengan amrih padha kepenake
 138. Geni guntur nila bena = dhawuhing nagara kudu linakonan
 139. nGgenteni watang putung = nglungsur kalungguhane wong kang wis mati
 140. nGgepuk kemiri kopong = tumindak gawe kang tanpa kasil
 141. nGgered ori saka pucuk = tumandang tanpa petung, wasana gawe rekasa awake dhewe
 142. Giri lusi janma tan kena ingina = wong katone bodho jebul sugih kawruh
 143. Golek-golek ketanggor wong luru-luru = arep tumindak ala, wasana kepergok wong kang uga tumindak ala
 144. Gondhelan poncoting tapih = nggantungake urpe marang bojo
 145. Gotong mayit = lungan mung wong telu ngliwati papan sing mbebayani
 146. Greget-greget suruh = nggregetake ati nanging ngemu rasa seneng
 147. ngGugat kayu aking = mrakarakake wong kang wis mati
 148. Gumembrang ora adang = kelangan barang tanpa ana sing weruh
 149. Gumendheng ora nggoreng = kelangan barang tanpa ana sing weruh
 150. ngGutuk api lamur = mitenah wong liya kanthi ethok-ethok ora ngerti wong sing dipitenah
 151. Gupak pulute ora melu mangan nangkane = melu rekasa nanging ora melu ngrasakake kepenake
 152. Glugu ketlusuban ruyung = kumpulane wong becik kecampuran wong ala bebudene
 153. Glundhung semprong = wong wadon omah-omah ora nggawa bandha mapan ing omahe sing lanang
 154. Gong lumaku tinabuh = wong geleme omong mung yen ditakoni
 155. Idu geni = sakuni-unine kelakon
 156. Idu didilat maneh = njabel rembug sing wis kawetu
 157. Iwak kecemplung wuwu = kena diapusi kanthi gampang
 158. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani = yen ana ngarep nyontoni, ana tengah menehi greget (karep), ana mburi menehi daya
 159. Jer basuki mawa beya = sakabehing gegayuhan mbutuhake wragad (pengorbanan)
 160. nJabung alus = ngapusi kanthi tembung manis
 161. nJaring langit = tumindak gawe kang tanpa asil
 162. nJaring angin = tumindak gawe kang tanpa asil
 163. Jinjang api goyang = ora nggugu kandhaning liyan nanging malah gawe kapitunan
 164. Jalma tan kena kinira = manungsa iku ora kena diremehake
 165. Jati ketlusuban ruyung = kumpulane wong becik kelebon wong ala
 166. Njagakake endhoge si blorok = ngarep-arep barang sing durung mesthi
 167. Njajah desa milangkori = wis tekan ngendi-endi
 168. Jalma angkara mati murka = nemoni cilaka jalaran angkara murkane
 169. Jamur tuwuh ing sela = wong kang uripe memelas
 170. nJalukan ora wewehan = seneng njaluk ora gelem menehi
 171. Jaran kerubuhan empyak = wong kang wis kanji (kapok, wedi) banget marga lelakon sing wis tau gawe wedi
 172. Jarit luwas ing sampiran = wong duwe kepinteran nanging ora ana sing nganggo utawa ngangsu kapinterane, lawas-lawas wong iku tanpa guna
 173. nJujul muwul = prakara kang nambah-nambahi rekasa, utawa wis sarwa akeh lan torah (kecukupan) isih oleh wuwuh (tambahan) maneh
 174. nJunjung ngantebake = ngalembana nanging duwe niyat ngasorake
 175. Kaduk wani kurang deduga = watak wong enom sing grusa-grusu kurang petung
 176. Kalah cacak menang cacak = samubarang pagawean luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane
 177. Karna binandhung = kabar kang lumembar sarana gethok tular
 178. Kebak sundukane = wis akeh anggone gawe piala
 179. Kebak sundukane = kakehan dosa, akeh sing disulayani
 180. Kebanjiran segara madu = nemu kabegjan kang gedhe banget
 181. Kebat kliwat, gancang pincang = tumindak kang kesusu mesthi ora kebeneran
 182. Kebo bule mati setra = wong pinter ning ora ana sing merlokake
 183. Kebo ilang tombok kandhang = wis kelangan ngetokake wragat maneh kanggo nggoleki malah ora ketemu
 184. Kebo lumumpat ing palang = wong gedhe nggagahi prakarane sadulur utawa kaluwargane dhewe
 185. Kebo kabotan sungu = wong ngrekasa uripe marga kabotan butuh, kakehan anak
 186. Kebo lumaku dipasangi = wong kang gelem tumandang gawe yen dituntun (diwarahi)
 187. Kebo nusu gudel = wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
 188. Kebo mulih nyang kandhange = wong sing wis suwe lelana bali nyang asale
 189. Kebo mutung ing pasangan = wong ninggal pagaweane sing durung sida ditandangi
 190. Kecing-kecing diraupi = tumindak gawe kanthi wani njejaluk tanpa ngrasa isin
 191. Keduwung nguntal wedhung = wis kebanjur tumindak, arep mundur wis lumaku, arep maju wis rekasa
 192. Kepaten obor = kelangan aluran pasedulurane
 193. Keri tan pinecut = gelem tumindak gawe tanpa diprentah
 194. Kulak warta adol prungon = oleh kabar banjur ditularake marang liyan
 195. Kumrisik tan kanginan = rumangsa tanpa disaruwe
 196. Kuping budheg dikoroki = ora ngreti kathik dikandhani, wasana kepengin ngreti prekarane
 197. Kakehan gludhug kurang udan = akeh sing diomongake ananging ora nyata
 198. Kaya banyu karo lenga = paseduluran kang ora bisa rukun
 199. Kadang konang = wong kang diaku sedulur yen wonge sugih (duwe pangkat)
 200. Kacang atinggal lanjaran = anak kang ora memper bebudene wong tuwane
 201. Kacang mangsaa ninggal lanjaran = anak iku lumrahe bebudene memper wong tuwane
 202. Kandhang langit, bantal ombak, kemul mega = ora duwe papan (omah)
 203. Katepang ngrangsang gunung = wong asor pengin nggayuh pangkat luhur
 204. Katon cempaka sewakul = wong kang manjila dhewe, beda klawan pepadhane
 205. Kajugrukan gunung menyan = oleh kabegjan gedhe banget
 206. Kawuk ora weruh slira = wong cilik ambeke kaya wong gedhe
 207. Kebanjiran segara madu = nemu kebegjan (rejeki) sing gedhe
 208. Kegedhen empyak kurang cagak = wong kang duwe panjangka ning ora sembada
 209. Kekudhung walulang macan = ngapusi nganggo jenenge wong kang diwedeni
 210. Kelacak kepathak = ora bisa mungkir jalaran wis kebukti
 211. Kemladhean ngajak sempal = wong mondhok gawe rusak sing dipondhoki
 212. Kendhit miming kadang dewa = wong kang ora pasrah ing paeka
 213. Keplok ora tombok = melu seneng ananging ora melu wragad, utawa wong kang senengane maido ning ora gelem melu cawe-cawe
 214. Kerot ora duwe untu = duwe kekarepan ananging ora sembada
 215. Kena iwake aja nganti butheg banyune = ngrampungi prakara kanthi ngati-ngati
 216. Kejugrukan gunung madu = nemu kanugrahan
 217. Kethek saranggon = grombolane wong ala
 218. Kencana katon wingka = arepa becik disawang ora becik
 219. Kendel ngringkel, dhadhag ora godhak = ngakune kendel tur pinter jebule jirih tur bodho
 220. Kenes ora ethes = wong sing sugih nanging ora disenengi
 221. Kriwikan dadi grojogan = prakara sepele dadi prakara gedhe
 222. Kere munggah bale = wong asor diprecaya dadi panguwasa (wong pangkat)
 223. Kere nemoni malem = wong miskin kinembong ing pangan
 224. Kere menangi Mulud = wong miskin kinembong ing pangan
 225. Kerot ora duwe untu = duwe kekarepan ning ora duwe wragad
 226. Kerubuhan gunung = wong nemoni kesusahan sing gedhe banget
 227. Kesandhung ing rata kebentus ing tawang = oleh cilaka sing ora dinyana-nyana
 228. Ketula-tula ketali = wong kang tansah nandhang sengsara
 229. Kethek saranggon = kumpulane wong kang tindake ala
 230. Kinjeng tanpa soca = wong tandang gawe ora ngerti ancas tujuwane
 231. Kaleyang kabur kanginan, ora sanak ora kadang = wong sing ora duwe panggonan utawa omah tetep
 232. Klenthing wadhah masin = wong ala sanajan tumindak becik, tabet-tabete wong ala isih ketara (angel ninggalake pakulinane tumindak ala
 233. Kodhok nguntal gajah = wong duwe trekah sing mokal kalakone
 234. Kongsi jambul uwanen = nganti tumekan tuwa banget
 235. Kriwikan dadi grojogan = prakara kang maune cilik dadi gedhe
 236. Krokot ing galeng = wong kang mlarat banget
 237. Kucing-kucing diraupi = wong duwe gawe kanthi nekad, sanajan direwangi wiring isin
 238. Kudhi pacul singa landhepa =wong adu kapinteran, sing pinter sing bakal nemu kabegjan
 239. Kudhung walulang macan = wong golek utangan nganggo sendhen asmane wong gedhe utawa wong kuwasa
 240. Kumenthus ora becus = seneng umuk nanging ora mrantasi karya (sembada)
 241. Kuntul diunekake dhandhang = wong becik dianggep wong ala
 242. Kurung munggah lumbung = wong rena dipek bojo sing duwe omah
 243. Kutuk nggendhong kemiri = wong kang nganggo kang sarwa aji (apik) liwat dalan kang mbebayani
 244. Kutuk marani sunduk, ula marani gebuk = wong kang njarag (marani) bebaya
 245. Kuncung nganti tumekan gelung = suwe banget anggone ngenteni
 246. Ladak kecangklak = wong kang angkuh nemoni pakewuh marga tumindake dhewe
 247. Lahang karoban manis = wong kang rupane bagus-ayu tur luhur bebudene
 248. Lanang kemangi = wong lanang kang jirih
 249. Lawas-lawas kawongan godhong = wis lawas pangabdine, nanging ora banjur dibuwang, tanpa oleh pangkat
 250. Lebak ilining banyu = wong asor kanggo tiban-tiban yen ana prakara
 251. Ledhang-ledhang nemu pedhang = nemu kabegjan tanpa kanyana-nyana
 252. Legan golek momongan = wong kang wis kepenak malah njarag golek gawean (rekasa)
 253. Lambe satumang kari semerang = menehi pitutur nganti kesel, ora digubris
 254. Lumpuh ngideri jagad = duwe gegayuhan sing mokal kelakon
 255. Lungguh klasa gumelar = ora melu rekasa nanging nemu kepenak
 256. Macan guguh = wong gedhe (kuwasa) wis ora kajen keringan
 257. Madu balung tanpa isi = rebutan samubarang kang tanpa guna
 258. Malang-malang tanggung = ngewuhake, arep ditinggal nggrundel, yen dilokake ora mrantasi gawe
 259. Mancak wadhah tulupan = wis suwe nyambut gawe nanging tanpa duwe celengan
 260. Mecel manuk miber = sarwa kasembadan, sabarang tindake mawa kasil
 261. Mendhak alingan, wekasan katon = tumindak nylamur, nanging wekasan ngaku, jalaran konangan wong akeh
 262. Maju tatu mundur ajur = prakara kang sarwa ndadekake pakewuh, utawa mbudi daya kepiye wae nanging ora kasil
 263. Matang tuna numbak luput = tansah luput kabeh panggayuhane
 264. Mbuwang tilas = ethok-ethok ora ngerti marang tumindake kang ala kang dilakoni
 265. Meneng widara uleren = katone anteng nanging sejatine ala atine
 266. Menthung koja kena sembagine = rumangsane ngapusi, nanging sejatine malah kena apus
 267. Merangi tatal = mentahi rembug kang wis mateng
 268. Micakake wong melek = ora nganggep wong sing meruhi dhewe
 269. Midak sikil, njawil mungkur = kethikan ora ngetarani
 270. Midak tembelek ora penyek = ora duwe kekuwatan kanggo tandang gawe
 271. Mirong kampuh jingga = mbalela marang nagara
 272. Mrojol ing akerep = nyebal saka kalumrahaning wong akeh
 273. Milih-milih tebu boleng = kakehan milih, wekasan oleh kang ora becik
 274. Mikul dhuwur mendhem jero = bisa njunjung drajade wong tuwa
 275. Mubra-mubru mblabar madu = wong kang sarwa kecukupan
 276. Meneng kitiran = ora bisa anteng
 277. Mbrojol saselaning garu = ora ana sing madhani kepinterane, utawa wong kang luput saka bebaya
 278. Nabok nyilih tangan = tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
 279. Naga mangsa tanpa cala = wong kang mrana-mrana ngrasani alaning liyan
 280. Ngagar metu kawul = ngojok-ojoki supaya dadi pasulayan, nanging sing diojok-ojoki ora mempan
 281. Ngajari bebek nglangi = panggawean sing ora ana paedahe
 282. Ngalasake Negara = wong sing ora manut pranatane Negara
 283. Ngalem legining gula = ngalembana kapinterane wong kang pancen pinter (sugih)
 284. Ngaturake kidang lumayu = ngaturake barang kang wis ora ana
 285. Nagara mawa tata, desa mawa cara = saben papan duwe adapt lan aturan dhewe-dhewe
 286. Nampel puluk = mitenah kabegjane wong liya
 287. Nandur wiji keli = ngopeni turune wong kasrakat
 288. Nasabi dhengkul = nutup-nutupi kekurangane sadulur supaya oleh kauntungan
 289. Natas tali gumantung = putusan kang ora ana kawusanane
 290. Nebak wong mangan = gawe rugine wong kang oleh kamukten
 291. Nemu kuwuk = wong njaluk tulung marang liyan ora nganggo mara ing omahe
 292. Ninggal bocah ing waton = nyumelangake samubarang sing wis kelakon
 293. Nitipake daging serep = titip anak wadon marang besan
 294. Nucuk ngiberake = wis disuguh mulihe isih mbrekat suguhan
 295. Nulung menthung = karepe aweh welas, nanging malah gawe rekasane
 296. Nuntumake balung pisah = bebesanan karo sedulur kang wis adoh alurane
 297. Nututi baling wis tiba = njabel wicara kang wis kawetu
 298. Nututi kidang lumayu = nguyak samubarang kang durung cetha lan durung mesthi olehe
 299. Ngadu singating andaka = gawe dukaning panggedhe
 300. Ngadhepi celeng boloten = cedhak-cedhak wong ala bebudene
 301. Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumata
 302. Ngotragake gunung = wong cilik-asor bisa ngalahake wong gedhe-luhur, nganti gawe kagete wong akeh
 303. Nguthik-uthik macan dhedhe = njarag wong kang wis lilih nepsune
 304. Nguyahi segara = weweh marang wong sugih kang ora ana pituwase
 305. Nyangoni kawula minggat = ndandani barang kang tansah rusak
 306. Nguthik-uthik macan turu = gawe nesu (golek gaweyan)
 307. Nyolong pethek = luput saka pangira
 308. Ngobak banyu bening = gawe rerusuh ing papan kang tentrem
 309. Nguyahi segara = nulung wong sing kecukupan
 310. Nandur pari jero = gawe ngamal kabecikan
 311. Nututi layangan pedhot = nggoleki barang sing angel ketemune
 312. Ngaji mumpung = ngatogake kekarepan mumpung ana wektu becik
 313. Ngalem legining gula = ngalem kepinterane wong winasis
 314. Ngandel tali gedebog = mrecaya barang kang ora mitayani
 315. Ngantuk nemu kethuk = enak-enak ora nyambut gawe nanging oleh kabegjan
 316. Ngangsu banyu ing kranjang = golek ngelmu nanging ora pinter marga ngelmune
 317. Ngaub ngawar-awar = golek pangayoman marang wongmiskin
 318. Nguwod gedebog = wong nemu kacilakan merga panggawene wong liya
 319. Nguyang lara nempur pati = njarag marang kacilakan
 320. Nguyuh aling-alingan sada = ngumpetake kekurangane, nanging ora murwat lan sranane
 321. Ngabuk wong meteng = milara wong kang tanpa daya
 322. Ngemping lara nggenjah pati = njarag marang kasangsaran
 323. Ngempukake watu item = nganggep remeh prakara abot
 324. Ngemut legining gula = ngrumat baranging liyan, bareng ngreti yen ana gunane banjur dipek dhewe, ora diwenehake sing duwe
 325. Ngenteni timbale watu item = ngarep-arep samubarang kang ora bakal teka
 326. Ngetutake poncoting tapih = melu sapari lungane bojo
 327. Nggepuk kemiri kopong = tumandang gawe kang tanpa pituwas
 328. Nglancipi singating andaka = natang wong kang kawasa
 329. Nglangi ing tengah mati ing pinggir = apa kang digarap tanpa karampungan
 330. Nglumahake, ngurepake = bebesanan anak loro lanang wadon padha nggawa lan padha olehe
 331. Ngarebake sikut = nenonton mung kanggo golek sukan-sukan
 332. Ngrampek-ngrampek kethek = nyanak marang wong ala
 333. Ngrangsang-ngrangsang tuna = samubrang kang ginayuh ora kena
 334. Ngrusak pager ayu = ndhemeni bojoning liyan
 335. Nrenggiling api mati = wong ethok-ethok ora ngrungu guneme liyan, nanging sabenere niling-nilingake
 336. Numpal keli = wong lelungan mung nunut kancane
 337. Nusup ngayam alas = wong lelungan kanthi mlebu metu padesan lan ngliwati omah-omahe wong akeh
 338. Nyambung watang putung = ngruunake sedulur kang cecongkrahan
 339. Nyawat mbalang wohe = duwe panpgangkah sarana pitulungane sedulur sing diangkah
 340. Nyeret pring saka pucuk = pagawean gampang malah dingel-ngel
 341. Nyundhang bathang bantheng = ngangkat priyayi turunane bangsa luhur kang wis ora duwe pangawasa
 342. Nyunggi lumpang kentheng = rabi ayu turune wong luhur
 343. Obor blarak = mung sawetara wae
 344. Obah owah = barang dadi becik mbutuhake wragad
 345. Obah mamah = yen gelem makarya, bakale akeh rejeki
 346. Obah ngarep kobet mburi = wani rekasa dhisik, mbesuke bakal kepenak
 347. Opor bebek, mentas dhewek = rampungae saka reka dayane dhewe
 348. Ora ana banyu mili mandhuwur = watak iku tumurun marang anak
 349. Ora ana kukus tanpa geni = ora ana akibta tanpa sebab
 350. Ora gonja ora unus = wis rupane ala, bebudene uga ala
 351. Ora jaman ora makam = ora genah asal kamulane
 352. Ora mambu enthong irus = ora ana sambung rapete bab aluran paseduluran
 353. Ora ngerti kenthang kimpule = ora weruh prakara sing dirembug
 354. Ora polo ora uteg = bodho banget
 355. Ora tembung ora lawung = njupuk barange liyan tanpa jawab
 356. Ora weruh alip bengkonge = ora ngreti aksara
 357. Othak-athik didudut angel = katone sarwa ganpang bareng ditemenani ora ana nyatane
 358. Ora kingan ora udut = ora mangan apa-apa
 359. Ora uwur ora sembur = ora gelem cawe-cawe (aweh pitulung)
 360. Palang mangan tandur = wong kang diwenehi kapercayan njaga nanging malah ngrusak
 361. Pandengan karo srengenge = memungsuhan karo panguwasane
 362. Pandhitane antake = laire katon suci batine ala
 363. Pecruk tunggu bara = wong kang dipasrahi tunggu barang kang dimelik (dadi kesenengane)
 364. Pupur sadurunge benjut = becik jaga-jaga utawa tumindak ngati-ati
 365. Pupur sawise benjut = ngati-ati sawise nemu bebaya
 366. Pinter keblinger busuk ketekuk = sarwa cilaka, tansah kena paeka
 367. Pitik trondhol diumbar ing padaringan = wong miskin dipracaya manggon ing papan kang mubra-mubru pangan
 368. Pupur sawise benjut = tumindak ngati-ati bareng wis ketaman
 369. Raga tanpa mule = rana-rene mung disawiyah, ora kajen
 370. Rupak jagade = ora duwe papan pasrawungan
 371. Rame ing gawe, sepi ing pamrih = gelem tandang gawe ora amarga golek opah
 372. Ramban-ramban tanggung = wong ngira alaning liyan, nanging isih ragu-ragu
 373. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung = sakehing pepalang bisa disingkirake
 374. Rampek-rampek kethek = wong kang nyedhak-nyedhak wong ala, ora wurung oleh piala saka wong iku
 375. Rebut balung tanpa isi = pasulayan marga barang kang sepele
 376. Regem-regem kemarung = wong kang ngrangkani wong liya kang sok nglarani (gawe cilaka)
 377. Renggang gula kumepyur pulut = wong kang raket banget anggone kekancan
 378. Rindhik asu digitik = dikongkon nindakake pegawean kang ora cocog karo kekarepane
 379. Rupa nggendhong rega = merga barange apik mula regane ya larang
 380. Rukun agawa santosa, crah agawe bubrah = yen padha rukun mesthi padha santosa, yen padha congkrah mesthi bakal rusak
 381. Rubuh-rubuh gedhang = wong kang ela-elu tumindake liyan (melu-melu)
 382. Sing salah seleh = sing salah bakal nampa akibate
 383. Sembur-sembur adas, siram-siram bayem = bisa kaleksanan marga pandongane wong akeh
 384. Sadumuk bathuk sanyari bumi = pasulayan dilabuhi toh pati
 385. Satru munggwing cangklakan = wong kang dadi mungsuh ing lingkungan sanak sedulur
 386. Satu munggwing rimbagan = wong loro kang anggone kekancan padha cocoge
 387. Suduk gunting tatu loro = nampa kesusahan (kasangsaran) bareng-bareng (ngiwa nengen)
 388. Sabar sareh mesthi bakal pikoleh = tumindak samubrang aja kesusu
 389. Sabaya pati sabaya mukti = kerukunan nganti tekaning pati
 390. Sadumuk bathuk senyari bumi = pasulayan nganti dilabuhi tekan pati
 391. Sandhing kirik gudhigen = wong kang srawung karo wong ala, ora wurung ketularan alane
 392. Sandhing kebo gupak = wong kang cedhak wong tumindak ala, bisa-bisa katut ala
 393. Sanggar waringin = wong kang dadi pangayomane wong akeh
 394. Sepi ing pamrih rame ing gawe = nindakake pagawean kanthi ora duwe kamelikan apa-apa
 395. Sluman-slumun slamet = sanajan kurang ngati-ati nanging isih diparingi slamet
 396. Sumur lumaku tinimba, gong lumaku tinabuh = wong kang geleme tumandang gawe yen diajak utawa dikancani wong sing wis pinter
 397. Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung = kabar iku mesthi sumebar adoh, lan adoh karo kanyatane
 398. Sapikul sagendhongan = andum barang kanthi kukum kang murwat lan kaanane
 399. Sendhen kayu aking = prakaran gondhelan wong kang wis mati
 400. Singidan nemu macan = dhelikan marga tumindak ala nanging malah kawruhan panggedhene
 401. Si gedheg lan si anthuk = wong loro kang wis padha kangsen tumindak ala bebarengan
 402. Simbar tumrap sela = wong kang uripe ngrekasa, awit ora duwe sumber pangan sing gumathok
 403. Tebu tuwuh socane = wong sing alus lan mans tembunge nanging ala aten-atenane
 404. Tekek mati ulone = wong kang nemoni cilaka marga saka gunemane dhewe
 405. Tembang rawat-rawat, bakul sinambewara = kabar kang durung mesthi salah lan benere
 406. Tulung menthung = katone aweh pitulungan, nanging gawe susah
 407. Tega larane ora tega patine = arepa kaya ngapa sedulur iku perlu dibelani
 408. Tigan kaapit sela = wong kang ana ing sajroning bebaya, tansah was-sumelang atine
 409. Timun jinara = prakara gampang banget
 410. Timun wungkuk jaga imbuh = wong kang kanggo genep-genep (jaga-jaga yen kekurangan)
 411. Timun mungsuh duren = wong ringkih mungsuh wong kuwat
 412. Tuna satak bathi sanak = rugi petung (bandha) nanging tambah sedulur
 413. Tunggal banyu – tunggal guru
 414. Tinggal glanggang colong playu = ora wani tanggung jawab (keplayu ing peperangan)
 415. Tumbak cucukan = wong kang seneng pradul (adu-adu) marang liyan
 416. Tumbu oleh tutup = wong loro sing cocog aten-atenane
 417. Tumper cinawedan, wedang lelaku = wong kang angger duwe bojo, bojone mati (wong kang diseriki kanca-kancane)
 418. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati = turune wong cilik bisa dadi wong gedhe, turune wong gedhe ora bisa oleh kalungguhan dhuwur, utawa prakara ala ngambra-ambra dene prakara becik kari sethithik
 419. Tunggak kalingan rone = tilas wong gedhe wis ora katon gedhene utawa luhur pangkate
 420. Tunggak kemadhuh = wong kang maune dadi mungsuh
 421. Tunjung tuwuh ing sela = wong kang maune dadi mungsuh
 422. Thenguk-thenguk nemu kethuk = nyambutgawe sakpenake nanging meksa nemu kabegjan
 423. Ucul saka kudangan = luput karo gegayuhane
 424. Ula marani gitik (gebug) = wong kang njarag marang bebaya
 425. Ulat madhep ati kareb = wis manteb banget kekarepane
 426. Ungak-ungak pager arang = duwe melik marang bojoning liyan
 427. Ulangan cumbon = angger lunga, ora suwe bali maneh
 428. Uyah kecemplung segara = menehi barang sethithik marang wong sugih banget
 429. Undhaking pawarta sudaning kiriman = kabar sing sumebar beda nyatane
 430. Udan tangis = akeh wong sing kesusahan amarga ketaman bencana
 431. Uwod gedebog = wong kang ora kena diprecaya kanggo lantaran rembug
 432. Wastra bedhah kayu pokah = wong nandhang tatu, babak kulite, putung balunge (wong ketula-tula uripe)
 433. Watra lungset ing sampiran = wong pinter ora diguroni wong liya nganti tuwa
 434. Wedi rai wani silit = wanine mung saka mburi, wedi yen adhep-adhepan
 435. Wedhus diumbar ing pakacangan = wong mlarat dipercaya njaga barang pakaremane
 436. Weruh ing grubyug, ora weruh ing rembug = melu-melu tumindak nanging ora ngerti kang dikarepake
 437. Wiwit kuncung nganti gelung = nuduhake wektu sing suwe banget (saka bocah nganti tuwa)
 438. Welsa tanpa alis = arep tetulung (melasi) wong liya nanging malah dadi bilaine
 439. Waras-wiris = sehat
 440. Wong wadon cowek gopel = drajating wong wadon kang ora pangaji
 441. Wis kebak sundukane = wis akeh banget kaluputane
 442. Yuwana mati lena = wong becik nemu cilaka jalaran ora ngati-ati
 443. Yitna yuwana, lena kena = sing ngati-ati bakal slamet, sing sembrana cilaka
 444. Yuyu rumpung mbarong ronge = wong kang nyantosani omahe, amarga wedi diganggu gawe wong liya kang ala pakartine
 445. Yiyidan munggwing rampadan = biyene wong durjana saiki dadi wong alim
 446. Yoga anyangga yogi = murid nirokake piwulange guru
Sumber:  sastra-jawa007.blogspot.com

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter