SURAT YASIN TULISAN LATIN - MANFAAT MEMBACA SURAT YASIN

 SURAT YASIN TULISAN LATIN - MANFAAT MEMBACA SURAT YASIN


Audzubillahi minasyaitan nirrajim .. 
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Yaa siin

2. Walquraanil hakiim

3. innaka laminal mursaliin

4. 'alaa shiraathin mustaqiim

5. tanziila al'aziizi rrahiim

6. Litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluun

7. laqad haqqa lqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu'minuun

8. Innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa ladzqaani fahum muqmahuun

9. Waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruun

10.Wasawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu'minuun

11.Innamaa tundziru mani ittaba'a dzdzikra wakhasyiya rrahmaana bilghaybi fabasysyirhu bimaghfiratin waajrin kariim

12.Innaa nahnu nuhyiil mawtaa wanaktubu maa qaddamuu waaatsaarahum wakulla syay'in ahsaynaahu fii imaamin mubiin

13.Wadhrib lahum matsalan ash-haaba lqaryati idz jaaahaal mursaluun

14.idz arsalnaa ilayhimu itsnayni fakadzdzabuuhumaa fa'azzaznaa bitsaalitsin faqaaluu innaa ilaykum mursaluun

15.Qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzala rrahmaanu min syayin in antum illaa takdzibuun

16.Qaaluu rabbunaa ya'lamu innaa ilaykum lamursaluun

17.Wamaa 'alaynaa illaa lbalaaghu lmubiin

18.Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa 'adzaabun liim

19.Qaaluu thaairukum ma'akum ain dzukkirtum bal antum qawmun musrifuun

20.Wajaaa min aqshaa lmadiinati rajulun yas'aa qaala yaa qawmi ittabi'uul mursaliin

21.Ittabi'uu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun

22.Wamaa liya laa a'budulladzii fatharanii wailayhi turja'uun

23.A-attakhidzu min duunihi aalihatan in yuridni rrahmaanu bidhurrin laa tughni 'annii syafaa'atuhum syay-an walaa yunqidzuun

24.Innii idzan lafii dhalaalin mubiin

25.Innii aamantu birabbikum fasma'uun

26.Qiila udkhulil jannata qaala yaa layta qawmii ya'lamuun

27.bimaa ghafara lii rabbii waja'alanii mina lmukramiin

28.wamaa anzalnaa 'alaa qawmihi min ba'dihi min jundin mina ssamaai wamaa kunnaa munziliin

29.in kaanat illaa shayhatan waahidatan faidzaa hum khaamiduun

30.yaa hasratan 'alaa l'ibaadi maa ya'tiihim min rasuulin illaa kaanuu bihi yastahziuun

31.Alam yaraw kam ahlaknaa qablahum mina lquruuni annahum ilayhim laa yarji'uun

32.Wain kullun lammaa jamii'un ladaynaa muhdaruun

33.Waaayatun lahumul ardhul maytatu ahyaynaahaa waakhrajnaa minhaa habban faminhu ya'kuluun

34.Waja'alnaa fiihaa jannaatin min nakhiilin wa-a'naabin wafajjarnaa fiihaa minal'uyuun

35.liya/kuluu min tsamarihi wamaa 'amilathu aydiihim afalaa yasykuruun

36.Subhaanalladzii khalaqa lazwaaja kullahaa mimmaa tunbitul ardhu wamin anfusihim wamimmaa laa ya'lamuun

37.Waaayatun lahumullaylu naslakhu minhu nnahaara fa-idzaa hum muzhlimuun

38.wasysyamsu tajrii limustaqarrin lahaa dzaalika taqdiiru l'aziizi l'aliim

39.Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal'urjuuni lqadiim

40.Laa sysyamsu yanbaghii lahaa an tudrikal qamara walaallaylu saabiqu nnahaari wakullun fii falakin yasbahuun

41.Waaayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fii alfulki almasyhuun

42.wakhalaqnaa lahum min mitslihi maa yarkabuun

43.Wa-in nasya'nughriqhum falaa shariikha lahum walaa hum yunqadzuun

44.illaa rahmatan minnaa wamataa'an ilaa hiin

45.Wa-idzaa qiila lahumu ittaquu maa bayna aydiikum wamaa khalfakum la'allakum turhamuun

46.Wamaa ta'tiihim min aayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'anhaa mu'ridhiin

47.Wa-idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalalladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth'imu man law yasyaaullaahu ath'amahu in antum illaa fii dhalaalin mubiin

48.Wayaquuluuna mataa haadzaa lwa'du in kuntum shaadiqiin

49.Maa yanzhuruuna illaa shayhatan waahidatan ta'khudzuhum wahum yakhishshimuun

50.Falaa yastathii'uuna tawshiyatan walaa ilaa ahlihim yarji'uun

51.Wanufikha fii shshuuri faidzaa hum minal ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun

52.Qaaluu yaa waylanaa man ba'atsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa'ada rrahmaanu washadaqal mursaluun

53.In kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum jamii'un ladaynaa muhdaruun

54.Falyawma laa tuzhlamu nafsun syayan walaa tujzawna illaa maa kuntum ta'maluun

55.Inna ashhaaba ljannati lyawma fii syughulin faakihuun

56.Hum waazwaajuhum fii zhilaalin 'alaal araaiki muttakiuun

57.Lahum fiihaa faakihatun walahum maa yadda'uun

58.salaamun qawlan min rabbin rahiim

59.wamtaazuu lyawma ayyuhaa lmujrimuun

60.Alam a'had ilaykum yaa banii aadama an laa ta'buduu sysyaythaana innahu lakum 'aduwwun mubiin

61.waani u'buduunii haadzaa shiraathun mustaqiim

62.Walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta'qiluun

63.Haadzihi jahannamullatii kuntum tuu'aduun

64.Ishlawhaa lyawma bimaa kuntum takfuruun

65.Alyawma nakhtimu 'alaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun

66.Walaw nasyaau lathamasnaa 'alaa a'yunihim fastabaquu shshiraatha fa-annaa yubshiruun

67.Walaw nasyaau lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famaa istathaa'uu mudhiyyan walaa yarji'uun

68.Waman nu'ammirhu nunakkis-hu fii lkhalqi afalaa ya'qiluun

69.Wamaa 'allamnaahu sysyi'ra wamaa yanbaghii lahu in huwa illaa dzikrun waqur-aanun mubiin

70.liyundzira man kaana hayyan wayahiqqa lqawlu 'alaa lkaafiriin

71.Awa lam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aydiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuun

72.Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya'kuluun

73.Walahum fiihaa manaafi'u wamasyaaribu afalaa yasykuruun

74.wattakhadzuu min duunillaahi aalihatan la'allahum yunsharuun

75.Laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruun

76.Falaa yahzunka qawluhum innaa na'lamu maa yusirruuna wamaa yu'linuun

78.Awa lam yaraal insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin faidzaa huwa khashiimun mubiin

79.Wadharaba lanaa matsalan wanasiya khalqahu qaala man yuhyii l'izhaama wahiya ramiim

80.Qul yuhyiihaalladzii ansyaahaa awwala marratin wahuwa bikulli khalqin 'aliim

81.Awa laysalladzii khalaqa ssamaawaati wal-ardha biqaadirin 'alaa an yakhluqa mitslahum balaa wahuwal khallaaqu l'aliim

82.Innamaa amruhu idzaa araada syay-an an yaquula lahu kun fayakuun

83.Fasubhaanalladzii biyadihi malakuutu kulli syayin wailayhi turja'uunSURAT YASIN 36 (83) ayat 1-83 TERJEMAHNYA


Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Yaa Siin .

2. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah,

3. sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,

4. (yang berada) di atas jalan yang lurus,

5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

6 Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka;

14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu".

15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".

16. Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.

17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".

18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".

19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas".

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An Najjar) dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu,

21 ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

22 Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfa'at sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,

27. apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".

28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.

29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka .

32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.

33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

35. supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,

38. dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua .

40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,

42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu .

43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

44. Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).

46. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

47. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

48. Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini ( hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

49. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

51. Dan ditiuplah sangkakala , maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.

52. Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya).

53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.

54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

56. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

57. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

58. (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

59. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mu'min) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

60. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",

61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).

64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

66. Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).

67. Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.

68. Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya) . Maka apakah mereka tidak memikirkan?

69. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan,

70. supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

72. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan.

73. Dan mereka memperoleh padanya manfa'at-manfa'at dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

74. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

76. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!

78. Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,

80. yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu."

81. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

82. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.


Hikmah Dan Kelebihan Membaca Surat Yasin
Sabda Rasulullah s.a.w, “Apabila datang ajal orang yang suka membaca surat Yassin pada setiap hari, turunlah beberapa malaikat berbaris bersama Malaikat maut. Mereka berdoa dan meminta dosanya diampunkan Allah, menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turut menyembahyangkan jenazahnya”.
Malaikat Maut tidak mau memaksa mencabut nyawa orang yang suka membaca Yassin sehingga datang Malaikat Ridwan dari syurga membawa minuman untuknya. Ketika dia meminumnya alangkah nikmat perasaannya dan dimasukkan ke dalam kubur dengan rasa bahagia dan tidak merasa sakit ketika nyawanya diambil.
Rasulullah s.a.w bersabda selanjutnya: “Barang siapa sembahyang sunat dua rakaat pada malam Jumaat, dibaca pada rakaat pertama surat Yassin dan rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf cahaya dihadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratan amalannya ditangan kanan dan diberi kesempatan membela 70 orang daripada ahli rumahnya tetapi sesiapa yang meragui keterangan ini, dia adalah orang-orang yang munafik.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter