MANTRA AJIAN MAHABAH ASMA KHADAM

Mantra : "Kamaa-in anzalnaahu minas-samaa-i fakh-tala-tha
bihii nabaatul ar-dhi fa-ash-baha hasyiiman
tadzruuhur riyaah) ya hagh-qal-zaa-iil.
(Huwallaahul la-dzi laa ilaaha illaa
huwa'aalimul ghaibi wasy-syahaadati huwar
rahmaanur rahiim) yaajagh-syak-yaa-iil.
(Yaumul azifati i-dzil quluubu ladal hajaajira
kaazhimiina malizh-zhalimiina min hamiimiw
walaa syafii-'iy yu-thaa') yaa ghadz-yaa-iil.
('Alimat nafsum maa ah-dharatfalaa uqsimu
bil-khunnasil jawaaril kunnasi wallaili
i-dzaa 'as-'asa wash-shubhi i-dza tanaffa) ya wa'-zal-haa-iil.
(Shad wal-Qur'aani dzidz dzikri balil ladziina
kafaruu fii'izzati wasyiqaq) ya dzagh-sya'-yaa-ill
tawakkaluu ya khuddaana haa-dzihil aayaati
wa-ayyuhas sayyidu mai-tha-tharuuna bitahyiiji
qalbi ... (sebut nama si dia) bin ... (bila si dia lelaki)/ binti ... (bila si dia wanita) ... (sebut nama ibunya).
'alaa mahabbatii wamawaddatii aluuhan aluuhan
al'ajal al'ajal assaa'ah assaa'ah 'alaa mulki
sulaimaanabni daawuuda 'alaihimas salaamu bihaqqi
muhammadinil mush-thafaa shal-lallaahu'alaihi wasallama
wabihaqqi haa-dzihil aayaatil'i-zhaami wal-asmaa-il
kiraami wabihaqqi kah-fazh-mah-yuusy.
Allaahumma innii as-aluka an tusakh-khiralii
watuharrikalii qalba ... (sebut nama si dia) bin (bila lelaki) binti (bila si dia wanita) 'alaa mahabbati
mawawaddatii nash-run minallahi wafat-hung qariib"

Tata cara : tiap malam bacalah ayat dan asma khadam tersebut sebanyak 41 kali tiap usai mendirikan shalat fardhu dan tiap tengah malam. Lakukan selama tujuh hari berturut-turut. Insya Allah dengan amalan ini kita bisa mendapatkan cinta dari orang yang telah menjadi pilihan kita.
There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter