KITAB PRIMBON SUNAN BONANG

KITAB PRIMBON SUNAN BONANG 
Bismi'llahi'rrah'mani'rrahimi, wa bihi nasta’in 

wa shalatu 'ala rasulihi Muhammadin wa washabihi 

alhamdu lillahi rabbil alamin, 

ajma'in. 

Nyan punika caritanira Shaich al Bari : tatkalanira apitutur dateng 

mitranira kabeh ; kang pinituturaken wirasaning Usul Suluk - 

vvedaling carita saking (2) Kitab Ihya 'ulum aldin lan saking 

Tamhid - antukira Shaich al Bari ametet ®) i(ng) ti(ng)kahing 
sisimpenaning nabi wali mukmin kabeh. 

PUPUH I 

Mangka akecap Shaich al Bari - kang sinalametaken dening 

pangeran : e-Mitraningsun! sira kabeh den sami angimanaken 

wirasaning Usul Suluk i(ng)kang kapetet ti(ng)kahing anakseni ing 

pangeran ; miwah kawruhana yan sira pangeran tunggal, tan kakalih; 

saksenana yan sira pangeran asifat saja suksma mahasuci 

tunggalira, tan ana papadanira, kang mahaluhur. e Mitraningsun ! 

den sami amiarsaha, sampun sira sak malih ; den sami aneguhaken, 

sampun gingsir idepira. 

Iki si lapale tingkahing anakseni ing pangeran : “Wa ash’hadu an 

la ilaha illa llahu wah’dahu, la sharika lahu wa 

ash;hadu anna Muhammadan rasulu llahi”. 

(3) Tegese ikU: ingsUn anakseni | kahananing pangeran kang anama 

Allah, kang asifat saja suksma, langgeng kekel wibuh sampurna 

purba qadim sifatira mahasuci, orana pangeran sabenere anging 

Allah uga, pangeran kang sinembah sabenere kang agung.


Selengkapnya download  kitab-suluk-sunan-bonang.pdf

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter