Tampilkan postingan dengan label Ulama Besar Sepanjang Zaman. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ulama Besar Sepanjang Zaman. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 Agustus 2014

Antara ZAMAN dan KESIALAN

MUQODDIMAH

Alloh ًّوخٓػض bersumpah dengan zaman pada beberapa

tempat di dalam al-Qur'an. Perhatikanlah firman Alloh:

وَاٌْفَدِشِ . وٌَََُبيٍ ػَشِشٍ . وَاٌشٖفْغِ وَاٌْىَرِشِ . وَاًٌٍَُِِ ئِرَا ََغِشِ

Demi fajar. Dan malam yang sepuluh. Dan yang genap

lagi yang ganjil. Dan malam apabila berlalu. (QS. al-Fajr

وَاٌشِّٖظِ وَضُحَبَ٘ب . وَاٌْمََّشِ ئِرَا رَالَ٘ب . وَإٌٖهَبسِ ئِرَا خَالَ٘ب . وَاًٌٍَُِِ

ئِرَا ََغِشَبَ٘ب

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Dan bulan

apabila mengiringinya. Dan siang apabila

menampakkannya. Dan malam apabila menutupinya.

(QS. asy-Syams[91]:1-4)

وَاًٌٍَُِِ ئِرَا ََغِشًَ . وَإٌٖهَبسِ ئِرَا رَدًٍََ

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang). Dan siang

apabila terang benderang. (QS. al-Lail [92]: 1 -2)

وَاٌضٗحًَ . وَاًٌٍَُِِ ئِرَا عَدًَ

Demi waktu dhuha (matahari sepenggalah naik). Dan

demi malam apabila telah sunyi (gelap). (QS. adh-Dhuha

وَاٌْؼَصِشِ

Demi masa. (QS. al-Ashr [103]: 1)

Pada ayat-ayat di atas, Alloh Jil bersumpah dengan

zaman. Hal ini tidak lain untuk menunjukkan kemuliaan

zaman. Masuk dalam kategori zaman adalah umur dan

waktu. Zaman merupakan pemberian yang amat mulia dari

Alloh ًّوخٓػض untuk hamba-hamba-Nya, karena di dalamnya

manusia dapat melaksanakan peribadatan dan ketaatan

kepada Alloh ًّوخٓػض, sekaligus beramal untuk mendapatkan

surga dan menjauhkan dirinya dari neraka.

 bersabda: "Setiap manusia صًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ Rosululloh

berusaha di waktu pagi, maka dia menjual dirinya, lalu

memerdekakan dirinya dari adzab Alloh (dengan berbuat

kebajikan dan ketaatan kepada-Nya), dan sebagian lagi

menghancurkan dirinya (dengan berbuat kejelekan dan

bermaksiat kepada Alloh). (HR. Muslim)

ZAMAN BERADA DI BAWAH KEKUASAN ALLOH

Zaman yang mempunyai nilai yang amat mulia bagi

manusia, berada di bawah kekuasaan Alloh ًّوخٓػض. Alloh و ٗٔعجحب

رؼبىل yang mengatur segala pergantiannya, sebagaimana

وَُ٘ىَ اٌَزٌٔ خَؼًََ اًٌٍََُِ وَإٌٖهَبسَ خٍْٔفَخً ٌَِّٔٓ أَسَادَ أَْْ ََزَوَشَ أَوِ أَسَادَ

شُىُىسّا

Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih

berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, atau

orang yang ingin bersyukur. (QS.al-Furqon [25]: 62)

رٌَٔهَ ثِأََْ اٌٍََٗ َُىٌٔحُ اًٌٍََُِ فٍٔ إٌٖهَبسِ وََُىٌٔحُ إٌٖهَبسَ فٍٔ اًٌٍَُِِ وَأََْ اٌٍََٗ

عَُّٔغْ ثَصٔريْ

Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Alloh

(Maha Kuasa) memasukkan malam ke dalam siang, dan

memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwasanya

Alloh Maha mendengar lag! Maha melihat. (QS. al-Hajj

Dan segala kejadian yang ada di muka bumi ini juga

diatur di bawah kekuasaan Alloh. Alloh ًّوخٓػض berfirman:

Selengkapnya download disini antara-zaman-dan-kesialan.pdf

Sabtu, 19 Mei 2012

Syekh Abdul Qadir Jaelani, Ulama Besar Sepanjang Zaman

Tabir Mimpi -   Syekh Abdul Qadir Jaelani, Ulama Besar Sepanjang ZamanSyekh
Bagian 1

Tuan Syekh Abdul Qodir Zailani
Tuan Syekh Abdul Qodir Zailani
Syekh Abdul Qadir Jaelani


Sayyidul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullah, (bernama lengkap Muhyi al Din Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Shalih Al-Jailani). Lahir di Jailan Iran, selatan Laut Kaspia pada 470 H/1077 M sehingga di akhir nama beliau ditambahkan kata al Jailani atau al Kailani. Biografi beliau dimuat dalam Kitab الذيل على طبق الحنابلة Adz Dzail Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab al Hambali.Daftar isi 
 • 1 Kelahiran, Silsilah dan Nasab
 • 2 Masa Muda
 • 3 Murid
 • 4 Perkataan Ulama tentang Beliau
 • 5 Tentang Karamahnya
 • 6 Karya
 • 7 Ajaran-ajaranya
 • 8 Awal Kemasyhuran
 • 9 Hubungan Guru dan Murid
 • 10 Pranala luar
 • 11 Referensi
Kelahiran, Silsilah dan Nasab
Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran al-Ghauts al_A'zham Syekh Abdul Qodir al-Jilani Amoli. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadhan 470 H. Riwayat kedua menyatakan Ia lahir pada 2 Ramadhan 470 H. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama[1]. Silsilah Syekh Abdul Qodir bersumber dari Khalifah Sayyid Ali al-Murtadha r.a ,melalui ayahnya sepanjang 14 generasi dan melaui ibunya sepanjang 12 generasi. Syekh Sayyid Abdurrahman Jami rah.a memberikan komentar mengenai asal usul al-Ghauts al-A'zham r.a sebagi berikut : "Ia adalah seorang Sultan yang agung, yang dikenal sebagial-Ghauts al-A'zham. Ia mendapat gelar sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu"[1]. Silsilah Keluarganya adalah Sebagai berikut : Dari Ayahnya(Hasani)[

Syeh Abdul Qodir bin Abu Shalih bin Abu Abdillah bin Yahya az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah Tsani bin Musa al-Jaun bin Abdul Mahdhi bin Hasan al-Mutsanna bin Hasan as-Sibthi bin Ali bin Abi Thalib, Suami Fatimah binti Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam

Dari ibunya(Husaini) : Syeh Abdul Qodir bin Ummul Khair Fathimah binti Abdullah Sum'i bin Abu Jamal bin Muhammad bin Mahmud bin Abul 'Atha Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Abu Ala'uddin bin Ali Ridha bin Musa al-Kazhim bin Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal 'Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam

Masa Muda

Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 H/1095 M. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad al Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid al Ghazali. Di Baghdad beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthat,Abul Husein al Farra' dan juga Abu Sa'ad al Muharrimi. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad al Mukharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syeikh Abdul Qadir al Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang menimba ilmu di sekolah beliau hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi.

Murid

Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti al Hafidz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam, Syeikh Qudamah, penyusun kitab fiqih terkenal al Mughni.

Perkataan Ulama tentang Beliau

Syeikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau selama satu bulan sembilan hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syeikh Abdul Qadir al Jailani sampai beliau meninggal dunia. (Siyar A'lamin Nubala XX/442).

Syeikh Ibnu Qudamah ketika ditanya tentang Syeikh Abdul Qadir menjawab, "Kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa kehidupannya. Ia menempatkan kami di sekolahnya. Ia sangat perhatian terhadap kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Ia senantiasa menjadi imam dalamsalat fardhu."

Tentang Karamahnya

Syeikh Abdul Qadir al Jailani adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh para syeikh, ulama, dan ahli zuhud. Ia banyak memiliki keutamaan dan karamah. Tetapi, ada seorang yang bernama al Muqri' Abul Hasan asy Syathnufi al Mishri (nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Yusuf bin Jarir al Lakhmi asy Syathnufi) yang mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul Qadir al Jailani dalam tiga jilid kitab. Al Muqri' lahir di Kairo tahun 640 H, meninggal tahun 713 H. Dia dituduh berdusta dan tidak bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir al Jailani. Dia telah menulis perkara-perkara yang aneh dan besar (kebohongannya).

"Cukuplah seorang itu berdusta, jika dia menceritakan yang dia dengar", demikian kata Imam Ibnu Rajab. "Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, sehingga aku tidak meriwayatkan apa yang ada di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang telah masyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang jauh dari agama dan akal, kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak berbatas, seperti kisah Syeikh Abdul Qadir menghidupkan ayam yang telah mati, dan sebagainya. Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir al Jailani rahimahullah."

Kemudian didapatkan pula bahwa al Kamal Ja'far al Adfwi (nama lengkapnya Ja'far bin Tsa'lab bin Ja'far bin Ali bin Muthahhar bin Naufal al Adfawi), seorang ulama bermadzhabSyafi'i. Ia dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 685 H dan wafat tahun 748 H di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh al Hafidz di dalam kitab Ad Durarul Kaminah, biografi nomor 1452. al Kamal menyebutkan bahwa asy Syathnufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini.(Dinukil dari kitab At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah as Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa'dah 1415 H / 8 April 1995 M.).

Karya

Imam Ibnu Rajab juga berkata, "Syeikh Abdul Qadir al Jailani Rahimahullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifatyang sesuai dengan sunnah."

Karya karyanya  :
 1. Tafsir Al Jilani
 2. al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq,
 3. Futuhul Ghaib.
 4. Al-Fath ar-Rabbani
 5. Jala' al-Khawathir
 6. Sirr al-Asrar
 7. Asror Al Asror
 8. Malfuzhat
 9. Khamsata "Asyara Maktuban
 10. Ar Rasael
 11. Ad Diwaan
 12. Sholawat wal Aurod
 13. Yawaqitul Hikam
 14. Jalaa al khotir
 15. Amrul muhkam
 16. Usul as Sabaa
 17. Mukhtasar ulumuddin

Murid-muridnya mengumpulkan ihwal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah. Ia membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah.


Bersambung Ke