Menampilkan postingan yang sesuai dengan penelusuran untuk amalan

ILMU GAIB DAN HIPNOTIS KHODAM

ILMU GAIB DAN KHODAM  Dunia keilmuan gaib terbagi dalam 2 penggolongan besar, yaitu keilmuan  yang berlatar belakang pengolahan potensi diri (kebatinan / spiritual,  tenaga dalam, kekuatan pikiran se…

MANTRA PELET SANGSETAN KHOBER

"Bismillahir rahmaanir rahiim,Niat ingsun matak ajiku sangsetan kober, Gelem kang siro kongkon, Lebonono guwogarbane si......... ( sebutkan nama orang yang di maksud ) Wolak walik ing jantung at…

MANTRA ILMU PELET PANCARUPA

"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINN…

MANTRA AJI MACAN SILIWANGI

Mantra : "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM ANA SAWO MATENG ING DADAKU SUARANE PRABU SILIWANGI SEPERTI MACAM KESURUPAN LAHAULAWALA QUWATA ILLAHBILLAHIL ALIYIL ADHIM, BISMILAHI PRABU SILIWANGI INGSUN PA…

MANTRA AJIAN KANCING KONCI

Mantra : "Bismillahirrohmanirrohiim, Kancing kunci golong Allah, Dikancing karo nnabi, dikunci karo Allah, Sakabehing hawa nafsu lan kasektene si ..... (sebut namanya) Saka berkahing nabi Muham…

MANTRA AJIAN QULHU DERGA BALIK

Mantra : "Bismillahirrohmanirrohiim, Qulhu Derga Balik, Sato mara sato mati, Jalma mara jalma mati, Setan mara setan mati, Buta mara buta mati, Sediya ala mati saking kersaning Allah, Laa ilaha …

MANTRA AJIAN TEGUH A LOT PAYUNG ALLAH

Mantra : "Shalallahu 'alaihi wassalam, Ingsun amatek ajiku teguh alot, Aji keslametan pinayungan Allah, Tiba saka nduwur eneteng kadiya kapuk, Dicakot atos-alot, Diobong anyep, ora kobong, D…

MANTRA PENANGKAL ILMU HITAM

Mantra : "WA AUHAYNAA ILA MUUSAA AN ALQI ASOOKA FA IDZAA HIYA TALQOFU MAA YA’FIKUUN, FAWAKO’AL HAQQU WA BATOLA MAA KAANUU YA’MALUUN, FA GULIBUU HUNAALIKA WANGKOLABUU SOOGIRIIN, WA ULQIYAS SAHA…

MANTRA AJI LUDAH PUTIH

Mantra : "Bismillahirahmanirrahiim, Ana dzat, daima ana pangeran Iman adem, adem asrep katiban idhuku putih Laa haula walaa quwwata illa billaahil'aliyyil'adziim" Tata cara : puasa …

AMALAN MELUMPUHKAN ORANG DZOLIM

Amalan : - FAQUTI’A DAABIRUL QOUMIL LADZIINA ZOLAMUU WAL HAMDULILLAAHI ROBBIL AALAMIIN (Q.S. AL AN’AM; 45) 21 x - YA JALIL 73 x Tata cara : Dirikanlah sholat Hajat 2 rakaat pada malam Jum’at pukul 0…

MANTRA WIRID ANTI KEJAHATAN

Wirid : - SALAAMUNG QOULAM MIRROBBIRROHIIM 21 x - YA SALAM 131 x - YA SAMI’ 180 x Tata cara : Puasa 3 hari dimulai pada hari Selasa Kliwon. Niat puasanya: NAWAITU SOUMA GODIN LI QODO’I HAJATII SUNNA…

AMALAN MENDATANGKAN JODOH

Amalan : WA ALLAFA BAINA QULUUBIHIM LAU ANGFAKTA MA FIL ARDHI JAMI’A MA ALLAFTA BAINA QULUUBIHIM WA LAKINNALLAAH ALLAFA BAINAHUM INNAHU AZIIZUN HAKIIM. (Q.S. AL-ANFAL 63) Tata cara : Puasa 7 hari d…

MANTRA WIRID AGAR HASRAT JADI KENYATAAN

Wirid : - ROBBANAA WASI’TA KULLA SYAI’IN ROHMATAN WA ILMAN, FA’AMMAA ING KAANA MINAL MUQORROBIIN FAROUHUN WA ROYHAANUN WA JANNATUN NA’IIM (Q.S. AL MU’MIN; 7 dan Q.S. AL WAQI’AH; 88-89). Dibaca 21 x…

MANTRA AJIAN MAHABAH ASMA KHADAM

Mantra : "Kamaa-in anzalnaahu minas-samaa-i fakh-tala-tha bihii nabaatul ar-dhi fa-ash-baha hasyiiman tadzruuhur riyaah) ya hagh-qal-zaa-iil. (Huwallaahul la-dzi laa ilaaha illaa huwa'aalimu…

MANTRA AJIAN PENANGKAL BISA

Mantra : "Nabi Sulaiman nurunaké mbok Rara sejati, Mulya sejati nurunaké si Nagageni, Upasé Nagagii arupo ijo, Tibo ing bumi dadi abang, Ngebyur segara tinundhung janma manungsa, Ilang musnah sa…

MANTRA ILMU TERAWANGAN

Mantra : "Allaahumma antas salam, qodia haajatii, ghoib busisir maasyaa'allaah. Alimul ghoibi was syahadatil khobiirul muta'al. Alaa'alamu man kholaq, wa hual lathiiful khobiir&quo…

MANTRA ILMU PENGASIHAN SAHADAT

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim Allohumma kun fayakuun Pangrupaku Nabi Yusuf Badanku Nabi Muhammad Pangucapku laa ilaaha illallaah Muhammad rasululloh Tekaku seneng ingsun lunga pangleng T…

MUSTIKA BANYU SADEWA

Mustika Banyu Sadewa ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah : Untuk mempercepat umpan a…

BERSUCI LAHIR DAN HATI

BERSUCI LAHIR DAN HATI Salah satu syarat menyediakan seseorang untuk berzikir ialah berada di dalam keadaan berwuduk; basuh dan bersihkan tubuh …

MATA HATI

MATA HATI Allah berfirman:   “Sesiapa yang buta di dunia buta juga di akhirat”. (Surah Bani Israil, ayat 72). Bukan buta mata yang di kepal…
Subscribe Our Newsletter